Skip to main content

Abonnementsvilkår for Praice Business

Denne version af Abonnementsvilkårene er gældende fra 1. november 2020

Kunden, som tiltræder disse Abonnementsvilkår, og Praice ApS, CVR-nr. 35843345 (herefter Praice) indgår aftale om Kundens adgang til og brug af Praice servicen (Abonnement) der er en online baseret standard service, der tilgås via en Internet browser eller en app, og som indgår i Praice’s platform for generering og udstilling af adfærdsprofiler.

Abonnementsvilkårene suppleres af parternes individuelle aftale om oprettelse af brugeradgang (Kontrakt).

Abonnementsvilkårene regulerer Kundens Abonnement og har virkning fra det tidspunkt, Kunden accepterer dem. Abonnementsvilkårene erstatter fra dette tidspunkt enhver tidligere aftale indgået mellem parterne i relation til adgang til og brug af Praice Servicen. Kundens påbegyndelse af eller fortsættelse af brugen af Praice Servicen anses herunder for Kundens udtrykkelige accept af Abonnementsvilkårene.

Brugsadgang

Med Kundens accept af Abonnementsvilkårene får Kunden brugsadgang til Praice Servicen i abonnementsperioden. Brugsadgangen omfatter, at Kunden kan anvende Servicen i sin egen interne virksomhedsdrift for ét cvr-nr medmindre andet er specificeret i kontrakten. 

Kunden tildeles en superbrugeradgang og kan selv oprette yderligere brugere indenfor det antal, der er købt abonnement til. Tildelte login-detaljer må ikke videregives og skal holdes fortrolige.

Adgangen til at anvende Praice Servicen gælder udelukkende for Kunden og dennes ansatte samt sådanne eksterne personer, der varetager opgaver for Kunden, og hvor adgang til Servicen er en nødvendighed for at kunne varetage disse opgaver.

Kunden indestår i den forbindelse for tredjemands respekt af Abonnementsvilkårene.

Praice er berettiget til løbende at foretage opdateringer og ændringer af Praice Servicen, herunder også af den indeholdte funktionalitet, som kan påvirke Kundens brug og værdi af Abonnementet. Sådanne ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke Kundens brug af Praice Servicen.

Rettigheder

Praice har alle immaterielle rettigheder til Praice Servicen, herunder også til kode, dokumentation, brugermanualer mv. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af sådant materiale.

Kunden overdrages ingen immaterielle rettigheder, men opnår alene en brugsret til Servicen med det indhold, der er angivet i denne Abonnementsaftale. Kunden opnår tilsvarende ingen rettigheder eller ejerskab over de informationer, der opnås adgang til via Servicen.

Data og information indeholdt i Praice

Med Abonnement på Praice servicen opnår Kunden adgang til at se de adfærdsprofiler for personer, som har valgt at gøre sin adfærdsprofil tilgængelig for Kunden. Abonnementet omfatter alene en ”se adgang” til adfærdsprofilerne samt en mulighed for at Kundens ansatte kan afgive yderligere data til brug for adfærdsprofil dannelsen hos Praice. Kunden har ikke egne data i Servicen og har alene adgang til at se adfærdsprofiler, så længe den enkelte person, som en adfærdsprofil er gældende for, opretholder autorisation af Kunden til at se denne persons adfærdsprofil.

Tilgængelighed og performance af Servicen

Praice tilstræber at Servicen har en høj driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, forårsaget af faktorer uden for Praice’ kontrol. Dette kan bl.a. omfatte strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

Ændring af vilkår i Google Play, Google Chrome Store og/eller Apple App Store som medfører at Praice’ app bliver utilgængelig i en periode anses også for et forhold udenfor Praice’ kontrol.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Praice at genskabe normal drift hurtigst muligt. Ved nedbrud på mere end 4 timer (efter nedbruddet er konstateret) fremsendes løbende status til administratorbrugerne hos Kunden.

Praice vil gennemføre servicevinduer med henblik på løbende vedligeholdelse af servicen, og Servicen kan i sådanne perioder være helt eller delvist utilgængelig for Kunden. Praice tilstræber at placere planlagte servicevinduer på tidspunkter uden for tidsrummet 8.00-17.00 CET på hverdage, dvs. på tidspunkter hvor Praice forventer, at nedetid generelt vil være til mindst mulig gene for Kunder. Service i forbindelse med driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager og som ikke kan udskydes, gennemføres dog altid hurtigst muligt.

Servicens stabilitet og ydeevne (performance) kan afhænge af Kundens udstyr, signalstyrke for enheders datatransmission, internetforbindelse mv. Praice er ikke ansvarlig for manglende stabilitet i Servicen eller performance som skyldes sådanne forhold.

Priser og betalingsvilkår

For abonnement på Servicen betaler Kunden vederlag i overensstemmelse med den individuelle aftale parterne har indgået i Aftalesedlen. Alle abonnementsbetalinger sker som udgangspunkt forud for at adgangen til Servicen åbnes op for Kunden. Betaling skal ske med bankoverførsel eller credit card, som accepteres af Praice.

Alle beløb, som betales til Praice er ikke-refundérbare.
Alle oplyste priser er ekskl. moms.

Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen og ét år frem.  Herefter faktureres årsvis forud, medmindre andet er aftalt i Aftalesedlen.

Prisreguleringer og indhold skal varsles Kunden med minimum 3 mdr. til næste abonnementsperiode, så Kunden har mulighed for at opsige aftalen før den varslede prisregulering, træder i kraft. Hvis Leverandøren ikke modtager en opsigelse fra Kunden, fortsætter Kundens abonnement til den forhøjede pris.

Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadatoen medmindre andet er specificeret i kontrakten. 

Ved manglende eller forsinket betaling kan Praice med 1 måneds varsel og uden ansvar suspendere adgangen til Servicen, indtil aftalt betaling er modtaget.

Ved forsinket betaling er Praice berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,75 % pr. påbegyndt måned, indtil beløbet er betalt til Praice, jf. også nedenfor under punktet Kundens misligholdelse.

Overdragelse

Kunden kan ikke overdrage sin aftale om abonnement på Servicen eller rettigheder eller forpligtelser herunder til tredjemand, uden Praice’s forudgående skriftlige accept.

Praice kan overdrage aftalerelationen og dermed aftalen om abonnement med Kunden, uden kundens forudgående samtykke. 

Behandling af personoplysninger

Praice indsamler og behandler oplysninger om Kundens superbruger til brug for oprettelse af Kundens konto. Oplysningerne omfatter navn, kontaktadresse samt e-mailadresse. For disse oplysninger optræder Praice som dataansvarlig. 

Praice indhenter superbrugerens samtykke til behandling af personoplysninger forinden superbrugeren kan oprettes i Praice Servicen. Samtykke indhentes ved at superbrugeren skal oprette en Praice brugerprofil som forudsætning for at kunne være superbruger.

Underleverandører

Praice anvender underleverandører og eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser under Abonnementet med Kunden. 

Varighed og ophør af Abonnement

Abonnementet er gældende, indtil Abonnementet opsiges skriftligt (abonnementsperioden). Ved Abonnementets ophør lukkes Kundens adgang til Servicen, og det er herefter ikke længere muligt for Kunden at anvende denne.

Medmindre andet er specificeret i kontrakten, kan abonnementet opsiges af Kunden til udgangen af et betalings år med 30 dages varsel. Opsigelse kan ske på e-mail til [email protected] eller pr. brev til selskabets adresse.

Kontrakten kan indeholde en bindingsperiode. Hvor der er aftalt en bindingsperiode, kan Abonnementet ikke opsiges førend efter udløb af bindingsperioden, og ved opsigelse derefter gælder det almindelige opsigelsesvarsel.

Ved Abonnementets ophør gælder følgende fortsat:

  • Praice’s ret til at anvende de data som Kunden og Kundens brugere har afgivet til Praice i forhold til Praice’s brugerprofiler samt
  • Punktet omkring løsning af tvister 

Praice kan ansvarsfrit ændre eller nedlægge Servicen helt eller delvist uden varsel. Praice kan herunder efter eget skøn redigere, suspendere og slette oprettede brugerkonti hos Kunden. 

Kundens ansvar for bruger-adgange

Kunden er ansvarlig for Kundens egen brug af Praice Servicen samt for enhver brug, der sker med Kundens tildelte superbruger login og med de af Kunden oprettede bruger-adgange. 

Kunden skal holde superbruger login og bruger-adgange personlige og fortrolige, og Kunden skal træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod, at Kunden kompromitterer bruger-adgange eller øvrige oplysninger, som kan bevirke, at tredjemand skaffer sig uberettiget adgang til den information, der er udstillet overfor Kunden gennem Servicen.

Kundens øvrige forpligtelser

Kunden skal sikre, at Servicen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Praice’s navn, omdømme eller goodwill, eller på en måde som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Ændringer til Abonnementsvilkårene

Praice kan ændre Abonnementsvilkårene til enhver tid. Den til enhver tid gældende version af Abonnementsvilkårene er tilgængelig på hjemmesiden www.praice.com/abonnementsvilkaar/. 

Praice tilsigter at give rimeligt varsel på mindst 30 dage i forbindelse med ændringer til Abonnementsvilkårene. Oplysninger om planlagte ændringer fremsendes til Kundens kontaktperson og/eller opslås på www.praice.com. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere de varslede ændringer, kan Kunden opsige sit Abonnement med det aftalte varsel. Kunden har ikke herudover nogen beføjelser som konsekvens af ændringer til Abonnementsvilkårene.

Brug af Praice Servicen efter en ændring af Abonnementsvilkårene udgør en accept af sådanne ændrede vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret om ændringer.

Misligholdelse og ansvar

Praice Servicen leveres som en standardservice, som den er og forefindes og uden særlige garantier.

Kunden er dermed indforstået med, at der i Servicen kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af Servicen nævneværdigt. Praice garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til en opdatering af Servicen. Kunden er indforstået med, at sådanne mindre væsentlige fejl ikke kan anses for misligholdelse.

For væsentlige fejl i Servicen er Kunden indforstået med, at Praice afhjælper sådanne indenfor rimelig tid. Afhjælper Praice ikke forholdet, og påvirkes Kundens anvendelse af Servicen i ikke-ubetydelig grad som følge heraf, har Kunden ret til at opsige aftalen om Abonnement. Kunden har ikke herudover nogen misligholdelsesbeføjelser for perioden, hvor fejlen påvirker den aftalte Service.

Kunden skal reklamere over mangler straks disse er eller burde være konstateret. Den absolutte reklamationsperiode for mangelsansvar er 1 måned efter manglen er indtrådt. Derefter er reklamationsretten bortfaldet.

Praice er ikke ansvarlig for Kundens brug af Servicen og for forståelser, opfattelser eller tab, som opstår hos Kunden som følge af brugen. 

Praice fraskriver sig herudover, i den udstrækning lovgivningen tillader det, ansvaret for indirekte tab og skader, herunder også følgeskader og -tab samt tab af omdømme, indtjening, driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, eller andet tab, der er relateret til Servicen eller brugen heraf.

Praice’s erstatningspligt omfatter dermed i alle tilfælde alene Kundens direkte tab.

Praice’s samlede erstatningsansvar er i alle tilfælde og for alle kumulerede krav begrænset beløbsmæssigt til det beløb, som Praice har modtaget i betaling under Abonnementet for de 12 måneder, der går umiddelbart forud for det ansvars-pådragende eller skadegørende forhold. Hvis Abonnementsaftalen ikke har været i kraft i 12 måneder på skadestidspunktet, beregnes ansvarsbegrænsningen som gennemsnittet af modtagne beløb i de måneder, som er gået, ganget med 12. Beløbet kan dog i intet tilfælde overstige kr. 10.000,00.

Denne ansvarsbegrænsning er en del af grundlaget for Abonnementet og den pris Servicen tilbydes til.

Produktansvar

Praice er ansvarlig for produktskade forvoldt af Servicen i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Praice sig intet produktansvar.

Praice’s ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den beløbsmæssige begrænsning angivet ovenfor under ”Ansvar og erstatning” ovenfor, hvor dette ikke er i strid med præceptiv lovgivning.

Kundens misligholdelse

Hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser efter Abonnementsaftalen, er Praice berettiget til at ophæve aftalen om Abonnement uden særskilt påkrav om afhjælpning og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

Betales en faktura ikke rettidigt, suspenderes Kundens adgang til Servicen, indtil betaling er modtaget. Praice vil i så fald fortsat have krav på betaling af vederlag i suspensionsperioden. Har Kunden ikke betalt udestående beløb, der er forfaldne til betaling indenfor en meddelt frist i 2. betalingspåmindelse, anses dette som væsentlig misligholdelse, som berettiger Praice til at ophæve Abonnementsaftalen og lukke Kundens adgang til Servicen.

Force majeure

Praice’s forpligtelser efter Abonnementsaftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for Praice’s kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, virus, cyber terror, hackerangreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører, og som Praice ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

Generelle vilkår

I det omfang lovgivningen tillader det, er den danske version af denne Abonnementsaftale den gældende version, uanset Kunden har fået udleveret eller accepteret anden sprogversion af Abonnementsvilkårene. Alle øvrige sprogversioner er alene at betragte som vejledende. 

Tvister

Aftalen er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i Danmark efter dansk ret ved Retten i København, lovvalgsregler og CISG undtaget.

Praice’s kontaktoplysninger

Kundens henvendelser til Praice omkring Abonnementet skal fremsendes til:

Praice ApS
Jægersborg Alle 1
2920 Charlottenlund
CVR-nr. 35843345
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 70 26 00 20