Skip to main content

Brugerprofil vilkår for Praice

Denne version af brugeraftalen er gældende fra 1. juli 2020

 1. Generelle vilkår for brug af Praice

Velkommen til Praice!

Praice er en service omkring adfærdsprofiler. Du kan opbygge din adfærdsprofil og få den beriget med dit netværks evalueringer af dine egenskaber og adfærd.

Din adfærdsprofil kan du dele med potentielle arbejdsgivere, din nuværende arbejdsgiver eller de andre virksomheder du ønsker at give indsigt i din adfærdsprofil. 

Hos Praice er du i kontrol over hvem der kan se din adfærdsprofil, og vi giver ikke andre adgang til at se din adfærdsprofil, end dem du selv inviterer til at have adgang.

Du kan altid slette en deling af din adfærdsprofil. Når en deling slettes, offentliggøres din adfærdsprofil ikke længere overfor den nu slettede virksomhed. 

For at få adgang til Praice, skal du acceptere disse brugervilkår. Når du har accepteret vilkårene, er vi klar til at begynde på at skabe din adfærdsprofil ud fra de bedømmelser om dig, som vi modtager.

Brugervilkårene er en juridisk bindende aftale mellem dig og Praice. Det er derfor vigtigt, at du læser vilkårene grundigt. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, skal du ikke acceptere dem, og du skal undlade at anvende servicen.

 1. Hvem er Praice?

Praice er en online-service, der udbydes af Praice ApS, der er et dansk selskab. Vores fulde selskabsoplysninger er

Praice ApS
Jægersborg Alle 1
2920 Charlottenlund
CVR-nr 35843345

Praice ApS omtales herefter som ”Praice”, ”os” eller ”vi”

 1. Oprettelse af brugerkonto

Du skal være 15 år for at kunne oprette en Praice brugerkonto. Ved at acceptere brugervilkårene og oprette en brugerkonto, erklærer du overfor Praice, at du er over denne aldersgrænse. 

For at oprette en brugerkonto skal du afgive kontaktoplysninger, samt enkelte oplysninger om din identitet. Alle disse oplysninger skal være korrekte og fyldestgørende. Du skal løbende sikre, at dine afgivne oplysninger er opdaterede.

Din brugerkonto er strengt privat, og du må ikke give andre adgang til din brugerkonto. Dit password skal derfor holdes hemmeligt.

Når du har oprettet en brugerkonto, får du adgang til vores service, og du kan herefter begynde at få opbygget din adfærdsprofil og autorisere andre til at se din adfærdsprofil.

Det koster normalt penge, at oprette en Praice brugerkonto. Undtaget er dog, hvis du har fået den tilbudt den gratis igennem jobcenter, jobsøgning eller som medarbejder i en virksomhed. Efter oprettelsen er det gratis at have profilen og give andre adgang til at se den og berige den. Praice forbeholder sig ret til at ændre i servicen, herunder også at udbyde visse funktioner mod betaling.

 1. lukning af brugerprofil

Du kan altid vælge selv at slette din brugerprofil. Du skal blot logge ind på Praice servicen, gå til ”indstillinger” og vælg ”slet profil”. 

Når du sletter din brugerkonto, sletter vi din adfærdsprofil. Vi beholder data fra din adfærdsprofil i anonymiseret form, sådan at adfærdsprofilen ikke kan kobles sammen med dig.

Herudover beholder vi oplysninger om dig, hvis vi er underlagt en forpligtelse til det efter lovgivningen eller hvis der er andre helt særlige årsager.

Hvis du ønsker at få udlæst din personlighedsprofil (dataportabilitet), kan du downloade rapporterne inden du sletter din brugerkonto. Når først du har slettet din brugerkonto, har vi ikke mulighed for at genskabe din adfærdsprofil eller udlevere oplysninger fra din brugerkonto til dig.

Alle dine delinger af din adfærdsprofil fjernes automatisk med sletning af din brugerkonto.

Hvis du ikke har vist aktivitet på din brugerkonto i en periode på 2 år, sender vi dig en eller flere forespørgsler på, om du ønsker at opretholde din brugerkonto og dermed også din adfærdsprofil. Bekræfter du ikke, at du vil opretholde din brugerkonto, sletter vi din brugerkonto indenfor 3 måneder efter vores seneste forespørgsel.

Vi kan uden forudgående varsel suspendere din adgang til din brugerkonto, hvis vi opfatter din brug som værende i strid med disse brugervilkår, på anden måde krænkende for os eller i strid med den gældende lovgivning, eller hvis du ikke giver os de oplysninger vi udbeder os.

Vælger vi at opretholde en udelukkelse af dig fra Praice servicen, giver vi dig mulighed for at downloade dine data inden vi sletter din brugerkonto.

 1. Tilgængelighed af Praice 

Praice kan lukke eller nedlægge Praice servicen helt eller delvis uden varsel. 

Praice kan også slette enkelte oplysninger fra din brugerkonto eller adfærdsprofil, eller hele adfærdsprofilen i henhold til vilkårene under ”lukning af brugerkonto”. 

Vi garanterer derfor ikke, at du kan blive ved med at anvende Praice, eller at du kan blive ved med at anvende Praice i en bestemt form. Du accepterer dermed også, at vi kan slette de oplysninger vi har indsamlet om dig, inklusive din adfærdsprofil.

 1. Rettigheder til data og information

Al data og information som du indtaster (oplysninger om dig selv og besvarelser til dannelse af din adfærdsprofil) tilhører Praice, og vi er dataansvarlige for behandlingen af oplysningerne. Tilsvarende tilhører andet datagrundlag for din adfærdsprofil også Praice.

Sletter du din brugerkonto, kan vi dog kun bruge information og data fra dig og din adfærdssprofil i anonymiseret form.

Du kan herudover udøve dine rettigheder efter persondatalovgivningen som registreret person og bl.a. opnå indsigt i, hvilke data og information vi behandler om dig. 

Billeder og fotos og andet materiale, eksempelvis ansøgninger, CV mv., som du uploader til din brugerkonto forbliver din eller tredjemands ejendom. Du indestår for, at materiale du uploader til din brugerkonto lovligt kan anvendes til dette formål, herunder at materialet kan optræde i sammenhæng med Praice. I fald din upload af materiale krænker tredjemands rettigheder, indestår du for at skadesløsholde Praice for alle tab, der opstår som følge heraf.

 1. Immaterielle rettigheder

Praice har alle immaterielle rettigheder til Praice servicen, herunder også alle rettigheder til kode, dokumentation, brugermanualer, design, layout mv. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af sådant materiale.

Du overdrages ingen immaterielle rettigheder, men opnår alene en brugsret til Praice med det indhold, der er angivet i disse brugervilkår.

 1. Overdragelse af rettigheder

Din brugerkonto er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Aftalen mellem os og dig kan du ikke overdrage til andre.

Vi kan uden varsel overdrage vores aftalerelation til dig til tredjemand i forbindelse med hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. En erhverver indtræder i aftalens vilkår og skal respektere disse. 

 1. Ændringer til brugervilkår

Praice kan ændre brugervilkårene til enhver tid. Den til enhver tid gældende version af brugervilkårene er tilgængelig på Praice’s hjemmeside http://www.praice.com].

Praice tilsigter at give rimeligt varsel på mindst 30 dage i forbindelse med ændringer til brugervilkårene. Oplysninger om planlagte ændringer fremsendes til dine kontaktoplysninger, som er angivet under ”brugerkonto/indstillinger”. Hvis du ikke ønsker at acceptere de varslede ændringer, kan du frit slette din brugerkonto. Du har ikke herudover nogen beføjelser som konsekvens af ændringer til brugervilkårene.

Brug af Praice efter en ændring af brugervilkårene udgør en accept af de ændrede vilkår. Det er brugerens egen forpligtelse løbende at holde sig opdateret om ændringer.

 1. Behandling af persondata

Når du bruger Praice servicen, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig som dataansvarlig i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Databeskyttelsesloven.

De personoplysningner vi behandler, omfatter de oplysninger du afgiver for at oprette din brugerkonto, herunder navn, e-mail adresse, telefonnummer, billede mv.

Vi behandler herudover de oplysninger du afgiver i forbindelse med besvarelse af spørgsmål, for at vi kan danne din adfærdsprofil.

Hvis du uploader andet materiale så som ansøgninger, CV mv., behandler vi også sådanne oplysninger.

Når andre praicer dig, behandler vi oplysninger indsamlet fra disse praicere, i form af besvarelserne på vores spørgsmål. Oplysningerne behandles som del af grundlaget for din adfærdsprofil.

Vi spørger dig og praicerne efter almindelige oplysninger om dig. Vi spørger ikke efter følsomme oplysninger (særlige kategorier af personoplysninger) eller oplysninger om strafbare forhold eller private oplysninger så som cpr-nr., bankoplysninger mv.

Når vi har etableret datagrundlag for det, danner Praice servicen automatisk en adfærdsprofil på dig ud fra vores algoritmer. Vi behandler dermed også oplysninger om dig i form af en beregnet adfærdsprofil ud fra dine egenskaber og de vurderinger du modtager gennem dig selv og dine praicere. Vi behandler eller vurderer ikke din personlighedsprofil manuelt, og da gengivelsen af din adfærdsprofil afhænger af dine egne og dine praiceres vurderinger af din adfærd, garanterer vi ikke for, at personlighedsprofilen er præcis eller retvisende eller svarer til din egen opfattelse. Praice er ikke ansvarlig for de beslutninger, som måtte blive truffet under anvendelse af din adfærdsprofil.

Vores formål med at behandle personoplysninger om dig er, at danne en adfærdsprofil ud fra din anmodning herom og i overensstemmelse med disse brugervilkår, samt at gøre denne adfærdsprofil tilgængelig gennem Praice servicen, for de modtagere, som du selv autoriserer til at have adgang til din adfærdsprofil. Retsgrundlaget for den behandling vi foretager er dermed opfyldelse af vores aftale med dig, og som vi indgår med din accept af brugervilkårene.

Vi kan herudover foretage en anonymisering af dine personoplysninger ud fra en interesseafvejning. Vi anonymiserer data fra din adfærdsprofil for at kunne udvikle vores datagrundlag, som vi justerer vores algoritmer ud fra, så de adfærdsprofiler vi danner på personer, er så detaljeret og retvisende som umiddelbart muligt.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger. Vi gør dem alene tilgængelige for de tredjeparter, som du selv autoriserer. Du skal dog være opmærksom på, at sådanne tredjeparter kan foretage indsamling og registrering af personoplysninger om dig ud fra din adfærdsprofil, når du gør den tilgængelig for dem gennem Praice.

Vi behandler personoplysninger om dig, så længe din brugerkonto er aktiv. Herefter sletter vi oplysningerne eller anonymiserer dem.

Du har efter lovgivningen visse rettigheder som registreret. Dine rettigheder omfatter at:

 • Du kan anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen, samt du kan gøre indsigelse mod vores behandling.
 • Opstår der uenighed omkring vores behandling af personoplysninger om dig, kan du indgive klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) 

For vores behandling af persondata gælder endvidere vores ”persondatapolitik”.

 1. Kommunikation og meddelelser
  1. Som del af brugervilkårene accepterer du, at vi kan sende dig meddelelser i Praice servicen relateret til brugen heraf. Vi kan herudover sende servicemeddelelser til dig på den angiven e-mail eller det angivne telefonnummer under din brugerkonto.
 2. Ansvar og ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger

Praice servicen leveres som en standardservice, som den er og forefindes og uden særlige garantier.

I det omfang loven tillader det, er Praice ikke ansvarlig eller erstatningspligtig overfor dig for indirekte tab og følgeskader ved brug af Praice servicen, herunder bl.a. også omfattende tab af data, skade på omdømme, indtjeningsmuligheder og ansættelsesmuligheder mv.

Praices erstatningsansvar er endvidere i alle tilfælde og i den udstrækning loven tillader det, begrænset til et beløb svarende til din seneste betaling for services i Praice. Denne erstatningsbegrænsning gælder for alle kumulerede krav mod os i relation til din brug af Praice.