Skip to main content

En af de ting, der adskiller Praice fra de fleste andre værktøjer til personprofilering er muligheden for at inddrage sit netværk, når man laver en profil. Med denne funktion kan man løfte profilen fra at være et rent selvbillede til en mere komplet afdækning af det enkelte menneskes observerede adfærd – set gennem de personer, der kender vedkommende bedst. Og da netværket kan bestå af både venner, familie og arbejdsrelaterede kontakter, kan man decideret snakke om et 360º billede af den pågældende person.

Men hvor meget og hvor ofte ændrer profilerne sig, når netværket bliver inddraget? Og hvad kan denne viden egentlig bruges til?

Det satte vi os for at undersøge – og vi har via systemet adgang til dataen, så vi kan måle det.

Hvem, hvordan og en masse tal

Til brug for undersøgelsen valgte vi at tage udgangspunkt i ledige borgere, der indenfor de seneste 36 måneder har oprettet en Praice Profil via enten deres jobcenter eller en Anden Aktør. For at kunne danne et nogenlunde datagrundlag valgte vi at fokusere udelukkende på profiler med netværksinput fra 3 eller flere kontakter. Det resulterede i en testgruppe på i alt 44 profiler.

Den flittigste netværksopsøger havde input fra hele 24 kontakter, de fleste havde fra mellem 3 og 5. Gennemsnittet for hele gruppen lå på input fra 7,72 kontakter i netværket.

Praice lægger op til, at man kan bede om input fra både venner, familie og arbejdsrelaterede kontakter. I testgruppen var venner de hyppigst forespurgte. Hele 95% af testpersonerne havde indhentet input fra vennerne. De havde i gennemsnit spurgt 4,16 venner hver. Familiemedlemmer var også bragt godt i spil – 81% havde inddraget familien, og her lå gennemsnittet på 2,52 adspurgte familiekontakter per profil. Kun lidt over halvdelen – 54% af testgruppen – havde input fra arbejdsrelaterede kontakter i deres profil. Nogle testpersoner var meget langt fra arbejdsmarkedet på tidspunktet for profiloprettelse – måske det er en medvirkede faktor. Blandt de profiler, der havde arbejdsrelateret input, var der gennemsnitligt indhentet input fra 3,16 kontakter.

Langt de fleste testpersoner havde indhentet input fra flere af grupperne – og 36% havde input fra både familie, venner og arbejdsrelaterede kontakter.

Netværket gør en forskel

Uanset antallet af netværkspraices, og uanset hvilken gruppe kontakter, der er indhentet input fra, viser dataen et meget tydeligt billede: Det kan svare sig at inddrage netværket!

Hele 86% af testpersonerne oplevede, at netværket tilføjede nye soft skills til profilen – og tilmed med en vægt, så de tilføjede soft skills blev dominante for den samlede profil.

Kort fortalt opererer Praice med seks overordnede adfærdstyper (repræsenteret ved hver sin farve) – og det er den procentvise fordeling af de seks adfærdstyper i den endelige profil, der fortæller noget om testpersonens personlige adfærd og træk. Hvis en adfærdstype – eller farve – overstiger 17% i den samlede profil, er den markant for vedkommende og særligt udtalt for den pågældende person.

Når vi således nævner, at de 86% af profilerne er blevet ændret i en væsentlig grad, betyder det i virkeligheden, at de har fået tilføjet en eller flere markante adfærdstyper. I de fleste af tilfældene har der været tale om 1 eller 2 yderligere adfærdstyper, gennemsnittet viser 1,35 nye, markante adfærdstyper per profil – men i 2 tilfælde var vi oppe på hele 3 markante adfærdstyper. Det synes ikke at være noget mønster i, hvilke af netværksgrupperne, der tilføjer de nye markante adfærdstyper – de ligger ret lige.

Et boostet selvværd og flere jobmuligheder

De tilføjede soft skills og de nye markante adfærdstyper er ikke uden betydning. Tværtimod kan de være en ret øjenåbnende oplevelse. Det kan nemlig ofte være svært at skulle sætte ord på sig selv og siden rangere dem – og her kan netværket hjælpe. Pludselig er det muligt for den enkelte at få indblik i, hvordan folk oplever vedkommende, og hvilke styrker, de ser. Det er en oplevelse, der for mange er meget bekræftende, og som kan give fornyet tro på fremtiden.

Det understøttes også i den feedback, vi modtager fra både jobcentre og Anden Aktører. “Det er min erfaring, at ledige ikke altid har en stor arbejdsidentitet. Et lavt selvværd er ofte en gentagende faktor, og det kan være rigtig svært for den enkelte at få øje på sine kompetencer. Her oplever jeg, at en kortlægning af soft skills virkelig løfter dem ved at vise dem de kompetencer, de har. Særligt feedbacken fra netværket gør en stor forskel” siger fx. Semiha Koc, erhvervsmentor hos Samfocus.

Dertil kommer, at nye og flere soft skills også baner vejen for nye og flere potentielle jobmatch, som den enkelte måske ikke selv havde fået øje på, men som netværket nu med sit input belyser. Senest hørte vi om et eksempel fra Vordingborg Jobcenter, hvor en borger skiftede fra at være lastbilschauffør til pædagogmedhjælper. Det var ikke et arbejde, han umiddelbart selv havde tænkt ind som mulighed, men store dele af hans netværk havde alle peget på Omsorgsfuld, Hjælpsom og Samarbejdende som hans stærkeste soft skills – og så gav det mening at prøve et job, hvor netop disse styrker kunne blive bragt rigtigt godt i spil. I dag trives han rigtigt godt i børnehaven og har på intet tidspunkt fortrudt sit jobvalg.

At tage skridtet

Det kan således svare sig og vise sig ganske givtigt at inddrage netværket, når man kortlægger soft skills.

Nogle kan i starten føle det lidt sårbart at skulle række ud til sit netværk og bede dem sætte ord på deres styrker, men når de hører, at der kun kan gives positivt input, og at alt foregår anonymt og uden krav om registrering, så bliver oplevelsen typisk tryggere. Og alle brugeroplevelsesundersøgelser, vi siden har foretaget viser også altovervejende positive tilbagemeldinger.

Læs evt. også denne blog om ledig borgers oplevelse med at lave en profil og indhente input fra netværket:

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard