Skip to main content

Den såkaldte ABC Jobstrategi bliver anvendt bredt af både jobcentre og Anden Aktører, og det er der gode grunde til. I et dokument på STARs hjemmeside* redegør og illustrerer Norddjurs Jobcenter, hvordan strategien tilbyder den ledige borger en både målrettet og realistisk strategi for sin jobsøgning. Den afklarer i hvilken retning, borgeren ønsker at gå, og åbner for nye jobmuligheder. Samtidig kan den styrke borgerens motivation, og det sikres, at borgeren overvejer alternative muligheder i andre retninger end de, der måske stod øverst på ønskelisten.

Strategien er inddelt på tre niveauer – A, B og C. Det foretrukne job (A) kombinerer både borgers ønsker og kompetencer, samtidig med at der sikres, at jobbet er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Det gode og acceptable job (B) bevæger sig længere væk fra borgerens ønsker, men matcher borgerens kompetencer bedre og er mere efterspurgt på arbejdsmarkedet. Det nødvendige jobområde (C) er efterspurgt af arbejdsmarkedet, og borgeren har kompetencerne til at varetage jobbet.

Strategien udmønter sig i et skema, der udfyldes for den enkelte borger, sammen med konkrete handlingstiltag for hver af de tre job-niveauer.

Hvor spiller den enkeltes soft skills ind i det? Det har vi spurgt nogle af vores kunder om, og deres svar følger her:

Et holistisk billede af borgerens kompetencer giver et bedre afsæt

En helt elementær del af at lave en ABC Jobstrategi består af kompetenceafklaringen af den enkelte borger. Her er der stor tradition for primært at skele til uddannelse og tidligere erhvervserfaring, og det er naturligt, da det er kompetencer, der enten er papir på, eller som er bevist til stede via tidligere jobs. Men vi har som mennesker også en lang række menneskelige kompetencer – også kaldet soft skills – der er lige så vigtige at inkludere. Soft skills er de kompetencer, der ikke er tillærte, men som vi alle på naturlig vis besidder i kraft af vores måde at tænke og agere på, vores tilgang til ting, vores naturlige indskydelser og arbejdsgange. Først når vi har kortlagt dem, er billedet af den enkelte borgers styrker reelt fuldendt.

Vi har talt med Semiha Koc, coach hos Samfocus, der gerne starter sine borgerforløb ud fra et fokus på relationsdannelse, og i denne forbindelse introducerer hun ABC Jobstrategien for første gang. De udfylder den sammen – baseret på umiddelbare ønsker og hårde kompetencer som uddannelse og tidligere arbejdserfaring. Allerede ved andet møde introducerer hun borgeren for Praice, som hun bruger til afdækning af borgerens soft skills. Hun oplever, at mange bliver enormt motiverede og får boostet deres selvtillid, når de får sat ord på deres soft skills – særligt fordi mange ikke nødvendigvis ser disse kompetencer som anvendelige styrker på en arbejdsplads. På baggrund af de styrker, der i den forbindelse dukker op, kan hun så opdatere ABC Jobstrategien, så hun har et mere fuldstændigt billede af den enkelte borgers udgangspunkt.

Flere kompetencer giver flere muligheder

Når listen af kompetencer bliver længere, udfolder der sig nye muligheder for den enkelte. Det kan måske betyde mindre for de borgere, der både har uddannelse, rig erhvervserfaring og nemt ved at tilgå jobs indenfor deres fag. Men det er desværre ikke alle ledige, der kan gå den lige vej til job, og det kan der være mange grunde til. Nogle mangler måske uddannelsen, eller har måske ikke den rette i forhold til, hvad arbejdsmarkedet efterlyser. Andre har måske både uddannelse og erhvervserfaring, men er blevet ledig på grund af sygdom og står nu overfor at skulle omlægge sit arbejdsliv. For særligt disse ledige kan en kortlægning af soft skills få stor betydning, da de kan vise vejen til nye jobmuligheder.

Vi har talt med Benjamin Westerberg, jobformidler i Svendborg Kommune, som understreger vigtigheden i at undgå tunnelsyn, når man definerer jobmuligheder. Mange ledige får hurtigt stirret sig blind på egne muligheder og fokuserer kun på jobs og funktionsroller, de tidligere har haft virke i. Det samme kan gøre sig gældende for jobkonsulenter, hvis rådgivning af borgerne kan komme til at lide under det. Her kan eksempelvis en Jobmatchrapport fra Praice hjælpe, da den bredt parrer borgerens soft skills med foreslåede jobmatch.

Det er uhyre vigtigt at tænke bredt, særligt for de borgere, der er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet, og her kan soft skills være nøglen. Står man eksempelvis med en borger, der er særligt kendetegnet ved at være imødekommende, entusiastisk og anerkendende, så er det egenskaber, der er eftertragtede indenfor både salg, undervisning, coaching og kundeservice. Samtaleudgangspunktet bliver bredere og mulighederne flere.

Større træfsikkerhed i jobmatchet

Nu handler beskæftigelse imidlertid ikke kun om at få ledige i job, der skal helst også være tale om succesfulde og varige jobs.

Det er almindeligt kendt, at mennesker trives bedst, når de laver noget, de finder naturligt, og som de kan lide at lave. Her kan indsigt i den enkelte borgers soft skills også være nøglen. Er der tale om en borger, der primært er defineret ved at være systematisk, pålidelig og praktisk, vil vedkommende nok trives bedst i en stilling, hvor der skal eksekveres og tages fra hånden i et godt tempo efter en fastlagt og effektiv proces – og mindre godt i meget omskiftelige rammer. På samme måde vil en meget omsorgsfuld, hjælpsom. og venlig borger nok trives bedst i roller, hvor de kan få lov at anvende netop disse styrker.

Udover at øge træfsikkerheden i jobmatchet, kan en indsigt i soft skills også tilbyde forklaringer på, hvorfor tidligere jobmatch ikke fungerede. Det har bl.a. Linn-Hege Bagterp, sagsbehandler ved Svendborg Jobcenter, erfaret. Hun traf for nylig en ledig borger, som havde været sygemeldt med stress, som led af lavt selvværd og som virkelig havde følt nederlag over ikke at kunne varetage sit sidste job. Efter at have fået indsigt i sine soft skills faldt en masse brikker dog på plads for hende. Hendes profil viste klart, at hun havde brug for faste rammer i sit arbejde, og det havde ikke været tilfældet i det job, hun forlod. Det handlede således ikke om, at der var noget galt med hende som menneske, men snarere at hun havde andre behov, som sagtens kunne imødekommes andre steder. Det øgede både motivationen og troen på, at hun nok skulle lykkes igen.

Soft skills tapper ind i en større trend

Slutteligt er det værd at nævne, at fokus på soft skills tapper ind i en større trend. Virksomhederne er i stigende grad blevet opmærksom på, at den enkeltes soft skills ofte er altafgørende for den gode ansættelse. Det sker i USA, men i stigende grad også herhjemme. Læs evt. vores tidligere blogindlæg herom ved at trykke på denne knap:

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard