Skip to main content

Virksomhedspraktikken er et populært redskab i jobcentrenes indsats for at få ledige borgere i arbejde. For at den skal være succesfuld, kræver det dog, at borgeren har haft en virkelig god oplevelse undervejs.

Vi erfarer fra nogle af de jobcentre og Anden Aktører, vi arbejder med, at en inddragelse af borgerens soft skills både før, under og efter virksomhedspraktikken kan øge chancen for den succesfulde oplevelse.

Soft skills er de personlige styrker, vi alle besidder – blot i kraft af at være os selv. Det er vores mest karakteristiske adfærdstræk, det er måden vi tænker på, og måden vi tilgår situationer, mennesker og opgaver på. Nogle er måske meget organiserede, hvor andre er intuitive og idérige. Nogle er gode til at fordybe sig og kan holde fokus i lang tid, hvor andre brillerer ved evnen til at kunne eksekvere i et højt tempo.

I det følgende vil vi gerne vise, hvordan arbejdet med soft skills både før, under og efter selve praktikperioden kan se ud, og hvordan det kan gøre en afgørende forskel for den enkelte borger.

 

Før praktikken – lad borgerens soft skills vise vejen

 

Et centralt spørgsmål i enhver praktikforberedelse er hvor og i hvilken rolle, borgeren bedst vil fungere. Her er det ofte praksis at tage udgangspunkt i borgerens faglige kompetencer og tidligere erhvervserfaring, samt vedkommendes ønsker.

Det er imidlertid ikke alle, der har mulighed for at fortsætte i samme arbejdsspor. Det stiller krav til både jobkonsulent og borger i forhold til at tænke ud af boksen og se nye muligheder.

Her kan kortlægning af borgerens soft skills være en stor hjælp. Det kan for det første have en opløftende effekt på mange borgere. Det er ikke unormalt at selvtilliden falder, når man har været ledig henover en periode. Ved at udforske borgerens personlige styrker, får borgeren fornyet syn for egen værdi.

Dette gælder særligt, hvis borgerens soft skill-profil ikke blot beror på en selvopfattelse. Bruges et værktøj som eksempelvis Praice til kortlægningen af soft skills, er det også muligt at inddrage borgerens netværk, så de giver deres besyv med på borgerens endelige profil. Det kan være familie, venner eller arbejdsrelaterede kontakter. Udover at nuancere og grave et spadestik dybere ind i borgerens soft skill profil, ser netværket tit nye eller andre styrker i borgeren, som vedkommende ikke selv har fået øje på. Det er ofte noget, der motiverer borgerne, som oplever en fornyet tro på sig selv og egne evner.

Indsigten i borgerens soft skills kan også give anledning til nye perspektiver og måske nye praktikmuligheder, som ellers ikke ville være kommet frem i lyset.

Camilla Nymark, underviser og coach ved Vordingborg Jobcenter fortæller, hvordan en af hendes borgere igennem længere tid har beskæftiget sig med at være lastbilchauffør, men nu ikke længere kunne bestride jobbet og måtte skifte spor. Ved en kortlægning af hans soft skills, viste det sig, at han var særligt kendetegnet ved at være omsorgsfuld, hjælpsom og samarbejdende. Det var også tilbagemeldingen fra hans netværk. Camilla opfordrede ham derfor til at prøve at søge arbejde, hvor disse styrker ville kunne få mest muligt spillerum. Han startede kort efter som pædagogmedhjælper i en børnehave, og melder nu om for alvor at have fundet sit kald.

Som mennesker er flest, fungerer man bedst, når man får lov at udleve og gøre brug af de største styrker, man har. Det er dem, der via en soft skill profil afdækkes. Det kan derfor have en afgørende betydning, at de indtænkes, når man skal finde en egnet praktikplads til den enkelte borger.

 

Under praktikken – tag temperaturen med afsæt i de største styrker

 

Når borgeren er begyndt i sin virksomhedspraktik, er det en god idé for jobkonsulenten at genbesøge borgerens soft skill profilen forud for en samtale.

Borgerens oplevelse af virksomhedspraktikken vil nemlig i mange tilfælde kunne relateres til i hvor høj grad vedkommende formår at bringe sine største styrker ordentligt i spil. Lægger praktikken op til, at borgeren på naturlig vis trækker på alle sine største styrker – eller er der eksempelvis nogle eller flere, vedkommende kunne prøve at vise frem for arbejdsgiveren til begges fordel?

Det er samtidig relevant at kigge på borgerens oplevelse af forholdet til – og samarbejdet med – arbejdsgiveren. Soft skill-profilen giver også indsigt i den enkelte borgers foretrukne ledelsesstil. Hvis den stemmer overens med hvad borgeren oplever, vil trivslen sandsynligvis være stor. Er der udfordringer, kan det være givtigt at tale om, hvad der kan ligge til grund for lederens måde at agere på. Der er ikke nødvendigvis noget, der er rigtigt eller forkert – men indsigt øger forståelsen – og forståelsen bidrager til en bedre oplevelse.

 

Efter praktikken – en masse læring og et større netværk

 

Virksomhedspraktikken er afsluttet, og det tid til at evaluere.

LinkedIn har i forbindelse med en Global Talent Trends-analyse kunnet konkludere, at i 89% af de ansættelser, som arbejdsgivere har vurderet til at være uheldige, har forklaringen ligget i mismatchet mellem de soft skills, som var påkrævet i stillingen, og de soft skills, som kandidaten besad.* Det understøtter vores erfaringer. Når borgerne har fået lov at beskæftige sig med noget, de er gode til, og som falder dem naturligt, har det affødt trivsel og positiv feedback. Når oplevelsen ikke har været god, har det oftest kunnet tilskrives, at opgaverne krævede brug af andre soft skills, end dem, der var mest kendetegnende for borgeren.

Uanset udfaldet, er virksomhedspraktikken er med til at be- eller afkræfte borgerens mest fremtrædende soft skills som de fremgår af vedkommendes profil, og det er vigtig læring til det fortsatte forløb. Er der en følelse af at have skudt forkert i første omgang, kan det være interessant at prøve at lade borgeren oprette en ny profil for at afdække, hvilke nye eller andre soft skills, der måtte være kommet til eller rykket ned på listen undervejs i praktikperioden.

Og så er der den ekstra sidegevinst. Vi får ofte tilkendegivelser fra jobcentre omkring at mange borgere – måske særligt af den meget sårbare slags – ikke har haft adgang til et større netværk, der kunne bidrage til kortlægningen af deres soft skill profil. Nogle har måske også været ærgerlige over kun at kunne række ud til familie og/eller venner, da de ikke havde arbejdsrelaterede kontakter at spørge til at starte med. Her vil det jo også være en gevinst at have været i virksomhedspraktik, da det kan åbne døre for nye kontakter til borgerens netværk, der måske også gerne vil bidrage til borgerens profil.

Jo mere nuanceret og valideret en soft skill profil bliver, jo mere læring tilbyder den, og jo mere øger den træfsikkerheden i en eventuel næste aktivering for den enkelte borger.

 

Kilde: https://www.linkedin.com/pulse/top-100-hiring-statistics-2022-rinku-thakkar/ 

Tina Nørregaard

Author Tina Nørregaard

Kundechef i Praice. Jeg brænder for at sikre vores kunder den bedste og mest udbytterige oplevelse af Praice.

More posts by Tina Nørregaard